Organisation
Svenska Kyrkan är organiserad i tre nivåer. Församling, stift och nationellnivå.
Församlingen är grunden till all verksamhet. Det är där allt händer.
Gudstjänster firas, undervisning, diakoni och mission utförs.


På stiftsnivå handlar det om att ha en stödjande eller främjande funktion för församlingarna.
Stiftet ska göra det lättare för församlingarna att bedriva de
fyra grundstenarna, gudstjänst, diakoni, undervisning och mission.

Den nationella nivån arbetar med övergripande frågor.
Saker som berör alla församlingar i Svenska Kyrkan.
De utarbetar riktlinjer i lärofrågor, gudstjänsthandböcker,
utbildningsfrågor och mycket mer.

Varje nivå har två strukturer, dels en demokratisk,
där medlemmarna väljer de som ska företräda dem.
Detta görs vid Kyrkovalet, som hålls vart fjärde år.
Den andra delen är att varje nivå leds av en präst.
På församlingsnivån är kyrkoherden den högsta tjänsteman.
I stiftet hittar vi biskopen och på riksnivå återfinns ärkebiskopen.
Biskoparna utses även dom via val, men av en blandning av
präster och elektorer (elektorer är utsedda av församlingarnas förtroendevalda).

I Avesta är det högsta beslutande organet kyrkofullmäktige.
Det är dessa ledamöter som väljs vid kyrkovalet. De i sin tur väljer ett kyrkoråd.
Kyrkorådet är de som ansvarar för församlingens styrning. Kyrkoherden ansvarar för ledningen.


Cookies